نوع
  
  
  
  
نسخه (های) UI سازگار
  
  
  
نوع محتوا مربوطه فیلتر
ArticleLinks.png
ArticleLinks.png
  
1394/05/11 1:15 غ.وSystem Account
ArticleLeft.png
ArticleLeft.png
  
1394/05/11 1:15 غ.وSystem Account
BlankWebPartPage.png
BlankWebPartPage.png
  
1394/05/11 1:15 غ.وSystem Account
ArticleRight.png
ArticleRight.png
  
1394/05/11 1:15 غ.وSystem Account
ArticleBodyOnly.png
ArticleBodyOnly.png
  
1394/05/11 1:15 غ.وSystem Account
RedirectPage.png
RedirectPage.png
  
1394/05/11 1:15 غ.وSystem Account
WelcomeTOC.png
WelcomeTOC.png
  
1394/05/11 1:15 غ.وSystem Account
WelcomeSplash.png
WelcomeSplash.png
  
1394/05/11 1:15 غ.وSystem Account
WelcomeLinks.png
WelcomeLinks.png
  
1394/05/11 1:15 غ.وSystem Account4
DefaultPageLayout.png
DefaultPageLayout.png
  
1394/05/11 1:15 غ.وSystem Account4
DefaultMasterPage.png
DefaultMasterPage.png
  
1394/05/11 1:15 غ.وSystem Account4