نوع
  
  
  
  
نسخه (های) UI سازگار
  
  
  
نوع محتوا مربوطه فیلتر
CustomEditingMenu.xml
CustomEditingMenu.xml
  
1394/05/11 1:15 غ.وSystem Account
CustomQuickAccess.xml
CustomQuickAccess.xml
  
1394/05/11 1:15 غ.وSystem Account
CustomSiteAction.xml
CustomSiteAction.xml
  
1394/05/11 1:15 غ.وSystem Account
RTE2ToolbarExtension.xml
RTE2ToolbarExtension.xml
  
1394/05/11 1:15 غ.وSystem Account