نوع
  
  
  
  
نسخه (های) UI سازگار
  
  
  
نوع محتوا مربوطه فیلتر
پوشه: 14
  
1397/11/17 10:07 غ.مSystem Account
پوشه: Display Templates
  
1397/11/17 10:06 غ.مSystem Account
پوشه: Themable
  
1397/11/17 10:06 غ.مSystem Account
پوشه: Preview Images
  
1394/05/11 1:15 غ.وSystem Account
پوشه: Editing Menu
  
1394/05/11 1:15 غ.وSystem Account
پوشه: en-us
  
1394/05/11 1:15 غ.وSystem Account
2016.master
2016.master
  
1397/11/28 12:02 غ.وSystem Account
ErrorLayout.aspx
ErrorLayout.aspx
  
1397/11/17 10:08 غ.مSystem AccountError Page
oslo.master
oslo.master
  
1397/11/17 10:07 غ.مSystem Account
oslo.preview
oslo.preview
  
1397/11/17 10:07 غ.مSystem Account
seattle.master
seattle.master
  
1397/11/17 10:07 غ.مSystem Account
seattle.preview
seattle.preview
  
1397/11/17 10:07 غ.مSystem Account
CatalogWelcome.aspx
CatalogWelcome.aspx
  
1397/11/17 10:07 غ.مSystem AccountCatalog-Item Reuse
PeopleSearchResults.aspx
PeopleSearchResults.aspx
  
1397/11/17 10:07 غ.مSystem Accountصفحه خوش آمد
CatalogArticle.aspx
CatalogArticle.aspx
  
1397/11/17 10:07 غ.مSystem AccountCatalog-Item Reuse
SearchMain.aspx
SearchMain.aspx
  
1397/11/17 10:07 غ.مSystem Accountصفحه خوش آمد
SearchResults.aspx
SearchResults.aspx
  
1397/11/17 10:07 غ.مSystem Accountصفحه خوش آمد
AdvancedSearchLayout.aspx
AdvancedSearchLayout.aspx
  
1397/11/17 10:07 غ.مSystem Accountصفحه خوش آمد
PublishingImageRenditions.xml
PublishingImageRenditions.xml
  
1397/11/17 10:07 غ.مSystem Account
startermaster.html
startermaster.html
  
1397/11/17 10:06 غ.مSystem Account
oslo.html
oslo.html
  
1397/11/17 10:06 غ.مSystem Account
seattle.html
seattle.html
  
1397/11/17 10:06 غ.مSystem Account
__DeviceChannelMappings.aspx
__DeviceChannelMappings.aspx
  
1397/11/17 10:06 غ.مSystem Account
semnan.master
semnan.master
  
1396/12/23 4:35 غ.وSystem Account4
welcome-default.aspx
welcome-default.aspx
  
1394/05/11 1:35 غ.وSystem Accountصفحه خوش آمد
private.master
private.master
  
1394/05/11 1:35 غ.وSystem Accountبلی
public.master
public.master
  
1394/05/11 1:35 غ.وSystem Account
EnterpriseWiki.aspx
EnterpriseWiki.aspx
  
1394/05/11 1:15 غ.وSystem Accountصفحه ویکی سازمانی
ProjectPage.aspx
ProjectPage.aspx
  
1394/05/11 1:15 غ.وSystem AccountProject Page
BlankWebPartPage.aspx
BlankWebPartPage.aspx
  
1394/05/11 1:15 غ.وSystem Accountصفحه خوش آمد
1 - 30بعدی