صدور اسناد مالکیت املاک روستایی

صدور اسناد مالکیت املاک روستایی

صدور اسناد مالکیت املاک روستایی فعالیت حقوقی و فنی تهیه و تنظیم مدارک و نقشه‌های لازم جهت صدور اسناد مالکیت اماکن روستایی است.

اهداف مورد نظر از این فعالیت شامل موارد ذیل است:

۱٫ ساماندهی نظام مالکیت اراضی واقع در بافت مسکونی روستاها

۲٫ امکان بهره گیری روستاییان از تسهیلات بانکی

۳٫ افزایش ارزش حقوقی و اقتصادی املاک واقع در روستا

برنامه صدورسند برای املاک واقع دربافت مسکونی روستاها

برنامه سنددارکردن املاک واقع درداخل محدوده روستا به منظور تحدید حدود و رسمیت بخشیدن به مالکیت های مسکونی، اداری، خدماتی، تجاری وسایر اراضی واقع در بافت مسکونی روستا به منظور ایجاد انگیزه برای ادامه اقامت وسرمایه گذاری در راستای دستیبابی به توسعه کالبدی اجرامی گردد.

جهت رسمیت بخشیدن مالکیت روستائیان و امکان سرمایه گذاری بخش دولتی وخصوصی در قبال وثیقه مطمئن و نیزتوسعه پایداردر روستاهای کشوردولت را بر آن داشت تا در برنامه ۵ ساله دوم توسعه با همکاری متقابل بنیاد مسکن و سازمان ثبت اسناد طرح مذکوررا به تصویب برساند. دراین خصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیشتر کارهای مربوط به قوانین حقوقی مالکیت را انجام می دهد و بنیادمسکن انقلاب اسلامی با تجهیزات نقشه برداری که بیشتردرروستاها متمرکزبوده وکارهایی همچون واگذاری زمین مسکونی، طرح جابجایی روستائیان دراثرعوارض طبیعی، وتوزیع وام بهسازی مسکن روستایی راعهده دارمی باشد، بعنوان مجری طرح انتخاب گردیده است .

دراین طرح بنیادمسکن بعنوان نماینده روستائیان موظف گردیده برای کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار و مراکزدهستان نقشه تفکیکی تهیه نماید وجهت صدورسند به اداره ثبت ارسال کند. اداره ثبت براساس نقشه تفکیکی بنیادمسکن سندمالکیت رسمی برای کلیه روستائیان صادرمی نماید

شرایط لازم:

۱- در برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روستاهاییکه که دارای شورای اسلامی باشد مشمول اجرای طرح می باشدضمنا اعلام آمادگی حداقل ۵۰درصد صاحبان املاک بافت مسکونی در تامین و پرداخت هزینه های تهیه نقشه و ارایه مدارک مالکیت املاک متصرفی خودجزو شرایط لازم است.

۲-وقوع املاک در داخل طرح هادی روستا

مدارک مورد نیاز: (مطابق آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی)

۱-کپی شناسنامه

۲-کپی کارت ملی

۳-تصویر برابر اصل شده مبایعه نامه اصلی –بنچاق-سند اصلاحات ارضی توسط کارشناس صدور سند

۴-فرم تکمیل شده تقاضای متقاضی صدور سند (فرم شماره ۳)

۵-نقشه A4 ملک (فرم شماره ۸)

۶-تکمیل فرم نمایندگی به بنیاد جهت اقدام و پیگیری صدور سند متقاضی (فرم شماره ۸)

۷-فیش واریزی توسط متقاضی مربوط به حق کارشناسی ثبت به حساب ثبت اسناد و املاک

۸- فیش واریزی توسط متقاضی مربوط به تهیه نقشه ثبتی وضع موجود به حساب بنیاد مسکن استان

۹- فیش واریزی توسط متقاضی مربوط بهسند تک برگی به حساب ثبت اسناد و املاک

۱۰-نامه معرفی متقاضیان به حوزه ثبتی محل