تفکیک زمین روستایی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در راستای وظایف قانونی مقرر در ماده ۴ اساسنامه وتبصره های ذیل آن در جهت تشویق وتسهیل ساخت و سازمسکن روستایی و بهسازی وعمران بافت مسکونی وهدایت توسعه فیزیکی موزون در روستاها و یا برای جابجایی روستاهای در معرض خطرتخریب و بازسازی مناطق سانحه دیده نسبت به مطالعه وشناسایی و وتهیه زمین مورد نیازدر روستاها با اولویت زمینهای دولتی تملک ، تفکیک و واگذار نماید.

تعریف تفکیک :

منظور تفکیک ملک واقع در بافت مسکونی روستا به دو یا چند قطعه مجزا با رعایت مقررات جاری در روستا ها چه دارای سند رسمی باشد یا سند عادی داشته باشد

شرایط تفکیک:

۱-رعایت حد اقل مساحت تفکیک قطعات طبق ضوابط طرح هادی روستایی الزامی است

۲- تفکیک متناسب با کاربری و با رعایت آن امکان پذیر می باشد

۳-طراحی و قطعه بندی اراضی باید مطابق با ضوابط ومعیارهای طرحهای هادی روستایی انجام گیرد.

۴-در صورت عدم تهیه طرح هادی برای روستاهای مورد نظرتفکیک اراضی مطابق دستورالعملی خواهد بود که بوسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه وابلاغ میگردد

مدارک مورد نیاز تفکیک:

۱-در خواست کتبی متقاضی

۲-سند مالکیت رسمی یا عادی

۳- کروکی تفکیک ملک

۴-موقعیت ملک در نقشه وضع موجود روستا